Terms

Villkor för biljettköp (For terms in English, see below)

Ångerrätten enligt distansavtalslagen gäller inte vid köp av biljetter till ICONFEST. När betalning har skett är du därför bunden av ditt köp. Som kund är du ansvarig att kontrollera att datum, tid, plats och pris stämmer med din beställning, du är även ansvarig att kontrollera om evenemanget ställs in eller flyttas till ett nytt datum. Om du väljer att betala via faktura är du fortfarande juridiskt bunden till din bokning, oberoende av om du närvarar vid evenemanget eller inte. En bokning med fakturabetalning är inte bekräftad innan fakturan är betald. Arrangören har rätt att avboka obetalda bokningar före evenemanget.

Köpt biljett återlöses ej, inte heller byten mot annan biljett. Återbetalning sker endast i händelse av inställt evenemang.

Förlorad biljett ersätts ej. Då eBiljett tillämpas som leveranssätt kan kunden själv skriva ut en ny biljett. Observera att eBiljett har ett inbyggt säkerhetssystem som endast medger inträde en gång per biljett.


Deltagande i festivalaktiviteter
Deltagande i aktiviteter på ICONFESTs festivalområde sker på egen risk. Som deltagare intygar du att du har förstått de säkerhetsregler som anges och att du kommer att följa dessa och andra eventuella instruktioner som ges under aktiviteten. Som deltagare accepterar du att Arrangören inte ansvarar för
varken personskada, skada på kläder eller annan egendom som eventuellt uppstår under eller som följd av deltagandet. Du har själv alltid ansvaret för att väga in riskerna vid kända sjukdomar och skador.

Vid förköp av festivalbiljetter på Internet godkänns samtidigt InvitePeoples köpvillkor.

Terms and conditions for ticket purchase

The right of withdrawal according to the law of distance agreement (distansavtalslagen) does not apply to the purchase of tickets to ICONFEST. Once payment has been made, you are therefore bound by your purchase.

As a customer, you are responsible to make sure the date, time, location and price matches your order, you are also responsible to check if the event is cancelled or moved to a new date.

If you choose to pay by invoice, you are still legally bound to your booking, whether you are attending the event or not. A booking with invoice payment is not confirmed before the invoice is paid. The organizer has the right to cancel unpaid reservations before the event.

Purchased tickets are not refundable, nor exchange for another ticket. Refunds will be given only in case of a cancelled event.

Lost tickets are not replaced. On the other hand, since eTicket is our method of delivery, the Customer can print a new ticket. Note that eTicket has a built-in security system which only permits entry once.


Participation in the festival activities
Participation in activities at the ICONFESTs festival area is at your own risk. As a participant, you agree that you have understood the security rules defined and that you will comply with these and any other instructions given during the activity. As a participant, you agree that the Organizer is not responsible for injury, damage to clothing or other property that may occur during or as a result of participation. You have always the responsibility to weigh the risks of known diseases and injuries.

When you pre-purchase tickets on the Internet you agree to the terms and conditions of InvitePeople.